Aoshima Bunka Kyozai 1/45 Train Museum OJ Series No. 4 Electric Locomotive EF66